fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
นาฬิกา
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu103:DataDetail1

ข้อมูลสำคัญ

1. Nosk Model Number : N03BP1ME,N03BB1ME,N03BNME,N05CP1ME,N05CB1ME,N10CP1ME,N10CB1ME,N20AP1ME,

N20AB1ME,NLSK001
SKH INNOVATION Co., LTD ได้รับหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย) กระทรวงสาธารณสุข หนังสือเลขที่ KOR 5902664 เมื่อวันที่17 พฤษภาคม 2559 และ Dream Air Co.,LTD ได้รับ KOREA FDA เลขที่ 20150208701 จาก South Korea
2. NOSK : LIPSK 001

SKH INNOVATION Co., LTD ได้รับหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย) กระทรวงสาธารณสุข หนังสือเลขที่ KOR 5902627เมื่อวันที่17 พฤษภาคม 2559 และ Dream Air Co., LTD ได้รับหนังสือรับรองKMDICA เลขที่KMDICA-FSC-2015-021-10 จาก South Korea

Micro Filter 

Ultra Micro Filter

N95 Filter

 

      Nosk (เป็นที่กรองอากาศแบบพกพา ) โดยหนึ่งอัน(มีสองข้าง)ก่อนใช้ผู้ใช้ ควรสั่งน้ำมูกให้เรียบร้อยโดยนำมาสอดใส่ในรูจมูก(โดยผู้ใช้ไม่เป็นหวัด สภาพร่างกายปกติ) อยู่ในที่อากาศถ่ายเท

      Nosk สามารถใช้ซ้ำได้ โดยทำความสะอาดหลังการใช้ด้วยน้ำสะอาดแล้วพึ่งให้แห้งในบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ ที่ไม่ควรเกิน10 ครั้ง(ทั้งนี้ ขึ้นกับบริเวณสถานที่ที่ใช้ ด้วย ที่ผู้ใช้อาจพิจารณาว่าควรนำกลับมาใช้ซ้ำให้น้อยที่สุด เช่น ฝุ่นหนาสกปรกมาก)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   

Copyright 2016 by skhinnovation.com

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat

สินค้า 0