fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
นาฬิกา
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu103:DataDetail1

 

POWER  Z  ADDITIVE FUEL

 นวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัยจากสาธารณรัฐเกาหลี (ประเทศเกาหลีใต้)


  

 

More information

 

 

 

 

 

 

ด้านเทคโนโลยี  เป็นสินค้าที่ช่วยประหยัดพลังงานซึ่งในปัจจุบันสินค้าที่เป็นสารเติมแต่ง ก็มีอยู่หลายชนิด ทั้งผลิตภายในและนำเข้าจากต่างประเทศ   สำหรับ นวัตกรรมใหม่ ของ Power-Z ที่เคยได้รับการพัฒนา เพื่อใช้ในด้านการประหยัดของการใช้พลังงานซึ่งเลือกวัตถุดิบที่มีประโยชน์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีคุณภาพ เท่านั้น

        ทั้งนี้ จากความพิถีพิถันในการคัดสรรและผลิตด้วยความคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม  ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และมีความปลอดภัย ซึ่งสินค้านี้สามารถช่วยเพิ่มการป้องกันการเกิดมลภาวะจากอาจเกิดควันที่เกิดจากการสันดาปของน้ำมันเชื้อเพลิงที่เผาผลาญไม่สมบรูณ์ และอาจเกิดมลพิษทางอากาศ และช่วยบำรุงรักษาความเสื่อมสภาพของเครื่องจักร และเครื่องยนต์ได้

         POWER Z เป็น สินค้าที่มีส่วนประกอบทางอินทรีย์เคมีชนิดพิเศษซึ่งผลิตจากของเหลวจากส่วนประกอบหลัก [กรดไขมัน] ที่สกัดมาจากส่วนประกอบของเอนไซม์จุลินทรีย์ (อุณหภูมิในการแตกตัวคือ  200 องศาเซลเซียส) และ ยังใช้เอนไซม์ชนิดพิเศษอื่นๆมาเป็นส่วนประกอบในการผลิตด้วย

           - หากปริมาณฝุ่นละอองลดลง หรือลด PM (Particle Matter) มันช่วยลดการใช้พลังงานได้ 30 – 50% ในกรณีที่มีการใช้เชื้อเพลิงจำนวนมาก

           - ควันเสียที่ปล่อยออกมาจากท่อไอเสียรถยนต์ /เครื่องจักร พบว่า ลดลงมากกว่า 50% 

ผลดีของการใช้ POWER Z ADDITIVE FUEL

1.ช่วยลดปัญหาของการใช้จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ใช้ --->หากใช้ POWER Z จะ ประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านการใช้จ่ายในการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงลง

2.สำหรับประโยชน์ในด้านการแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ---> เป็นสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

 

POWER-Z จึงเป็น สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรักษาสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศน์ 

     การเปลี่ยนแปลงอย่างมากของสภาพภูมิอากาศ ในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากการเกิดสภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาที่น่าสนใจของคนทั่วโลก  ในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทุกประเทศต่างพยายาม ทำความเข้าใจให้ตรงกันและส่งเสริมการตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นบนโลกของเราโดยผ่านนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Power-Z คือสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนของการป้องกันสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการสนับสนุนโดยประเทศเกาหลีใต้  โดย กรมสิ่งแวดล้อมได้รับรองว่าเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรอง ISO9001, 14001

 

POWER-Z คือสินค้าที่ช่วยประหยัดการใช้พลังงาน   

     ในทุกวันนี้  ราคาของค่าใช้จ่ายหรือการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และพลังงานอาจมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น  ทั้งในประเทสและต่างประเทศ   Power-Z   คือสินค้าที่เป็นทางเลือกในการช่วยลดค่าใช้จ่ายของการใช้จ่ายซื้อหาน้ำมันเชื้อเพลิง    นอกจากนี้   Power Z ยังได้รับการจดสิทธิบัตรในประเทศเกาหลี  และสหรัฐอเมริกา  ซึ่งPower Z ได้รับการรับรองว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง  ในการช่วยประหยัดพลังงาน ซึ่งมีการขายมาเป็นเวลานานมากกว่า10 ปี แล้ว และใช้ในกลุ่มเครื่องจักรที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศเกาหลีใต้ ทั้งในเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่  และโรงงานอุตสาหกรรม มาแล้วมากกว่า 10 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งใช้ในรถยนต์ ด้วย นอกจากนี้ บริษัทในเกาหลีผู้ผลิตPOWER Z  ได้ส่งออกสินค้า Power Z ไปขายยังต่างประเทศ เช่น ประเทศ สิงคโปร์   ประเทศจีน

   

 

     < ก่อนเติม Power Z >

 < หลังเติม Power >

< ภาพถ่ายขนาดเล็กของหยดน้ำมัน (Asphaltene) >

 

Power-Z  มีการรวมเทคโนโลยี 3 ตัวไว้ในหนึ่งเดียว

Power-Z

เทคโนโลยีในการเพิ่มการทำงานของเชื้อเพลิง

*เป็นสารที่นำมาใช้ในกระบวนการขจัดคราบน้ำมัน /กากตะกอน  โดยทำให้น้ำมันเกิดการแตกตัว และ รวมตัวกัน

* ป้องกันการเกิดคราบน้ำมัน /กากตะกอน และทำให้เกิดการกระจายตัวของน้ำมันได้ดีขึ้น

*เพิ่มศักยภาพในการไหลเวียนของน้ำมันเชื้อเพลิง

* ป้องกันการเกิดขบวนการออกซิเดนท์

เทคโนโลยีเพิ่มการเผาไหม้

- เป็นตัวเร่งการเผาไหม้

* ช่วยลดการเกิดควันและฝุ่น

*ช่วยลดการปล่อย CO, HC, Polycyclic organic matter

- ช่วยเพิ่มออกซิเจน

เทคโนโลยีในการรักษาเครื่องยนต์และเครื่องจักร

- ช่วยกำจัดเขม่า (ด้วยการถ่ายเทความร้อนไปยังพื้นผิวของเครื่องยนต์ทำให้ไม่เกิดเขม่า)

- ป้องกันการเกิดจากคราบตะกันและการเกิดการอุดตันต่อเครื่องยนต์และเครื่องจักร

- ลดการเกิดฝุ่นละอองหรือ PM (Particle Matter)     เพื่อทำให้เกิดกระแสไฟในการเดินเครื่องยนต์ได้ดีขึ้น

 

การปรับใช้ - ภาคพื้นดิน

ยานพาหนะส่วนตัว

ควันเสียจากยานพาหนะ

รถประจำทาง

รถบรรทุกเพื่อการค้า

 

เมื่อใช้ Power z พบว่า กำลังการทำงานเครื่องยนตร์เพิ่มมากขึ้นในขณะที่ขับยานพาหนะด้วยความเร็วสูง

 Fuel Cost Saving

ช่วยให้เกิดการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง หรือช่วยประหยัดพลังงาน (ก๊าซโซลีน 8 – 15%)

ลดอัตราการสูญเสียของน้ำมันเครื่องจักรและเครื่องยนต์

 

 Saving Maintenance cost

-POWER Z ช่วยทำให้เกิดการประทุในอุณหภูมิระดับต่ำและเผาไหม้อย่างรวดเร็วในกลไกการเผาไหม้ภายในเครื่องยนตร์ เพื่อป้องกันการเกิดความร้อนในเครื่องยนต์มากเกินไป

Reduce Carbon Emission +Reduce 50% or more P-Matter( DUST)/NOx

ทำให้เกิดการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงได้สมบรูณ์ทำให้สามารถลดการปล่อย CO,HC,Nox  (30~50%)

 

 

ค้าปลีก

อุตสาหกรรม

รหัส

KTC-101

KTC-102

KTC-102/H

KTS-201

KTB-301

KTSN-201

KTBN-301

การปรับใช้

ก๊าซโซลีน

ดีเซล

อุปกรณ์ยานพาหนะบนดินที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซล

เรือบรรทุกน้ำมันจำนวนมาก

ตัวสร้างจุดเดือดของเรือบรรทุกน้ำมัน

เรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่

(50,000ลิตร)

หม้อต้มที่ใช้น้ำมันจำนวนมาก

(50,000ลิตร)

สัดส่วนในการผสม

1 ชุด

1 ชุด

1,000ℓ : 1ℓ

1,000ℓ : 1ℓ

1,000ℓ : 1ℓ

4,000ℓ : 1ℓ

4,000ℓ : 1ℓ

หน่วย/บรรจุภัณฑ์

1 กล่อง

(50㎖*6) (100㎖*4)

1 กล่อง

(50㎖*6) (100㎖*4)

4ℓ * 6 กระป๋อง

6ℓ * 4 กระป๋อง

20ℓ

4ℓ * 6 กระป๋อง

6ℓ * 4 กระป๋อง

20ℓ

4ℓ * 6 กระป๋อง

6ℓ * 4 กระป๋อง

20ℓ

4ℓ * 6 กระป๋อง

6ℓ * 4 กระป๋อง

20ℓ

4ℓ * 6 กระป๋อง

6ℓ * 4 กระป๋อง

20ℓ

รูปภาพ

หีบห่อสินค้าแบบเจล

 

โดยสรุป ประโยชน์ในการใช้ POWER-Z 

1) ประหยัดต้นทุนทางด้านเชื้อเพลิง

2) ประหยัดต้นทุนทางด้านการบำรุงรักษา

3) ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

4) ลด P-Matter/Nox ได้ 50% หรือมากกว่า

5) เพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ

 

รายงานการทดสอบสินค้า - ประเทศเกาหลี

   <ได้รับการทดสอบโดยสถาบันวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ>

 

รายงานการทดสอบสินค้า - ประเทศเกาหลี

 

รายงานการทดสอบ - ประเทศสิงคโปร์

 < ผลที่แสดงให้เห็นว่า Power – Z ตอบสนองความต้องการทั้งหมดสำหรับเครื่องจักรEuro-4 - Setsco >

 

รายงานการทดสอบสินค้า - ประเทศสิงคโปร์

 

รายงานการทดสอบสินค้า – ประเทศสิงคโปร์

ผลแสดงให้เห็นว่า Power – Z ช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 25% หลังจากใช้ได้ 3 สัปดาห์

 

การทดสอบสินค้า - ประเทศสิงคโปร์

ใบรับรอง

< ISO 14001 >

< ISO 9001 >

< สัญญาขององค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางในการส่งออก>

 

 

What Power-z is

Power-z contains a thermal-resistant organic enzyme that break fuel down 50-200 micron oil particles into about 5 micro ones for perfect combustion.

All kinds of oil additives in both domestic and abroad markets are almost catalysts and with respect oil saving they do not effects as we expected. Power-z is made by top quality materials.

 

Power-z is sure to be word-class product epochal in prevention of pollution and reduction of dust and soot.

Conventional fuel-saving additives work by chemical catalytic reaction.

But for complete combustion, Power-z contains a thermal-resistant organic enzyme that breaks fuel down into particles (no more than 5 microns in diameter at 200%°Cof decomposition temperature). this is the solution to the air pollution problem.

 • Guarantee. Dust is reduced 30~50% of the total heavy oil.
 • Guarantee. Smoke is reduced 50% of the total when Power-z uses for Diesel
 • Octane number of gasoline & Cetane number of diesel is increased

Perfect Combustion

Power-z decompose fuel oil particles of 50 ~ 200 micron into smaller particles of 5 ~ 10 micron, make the process of Oxidization combination easier, burn completely HC and is oxidized into H2O CO2.

Power-z contain a large volume of Oxygen ingredient. So, at the time of combustion explosion, the Oxygen volume greatly increase by chemical reaction, and make excessive air volume reduce.

By special chemical reaction of Power-z, at the time of combustion reaction, compounded gas(O2) produce and the heat calorie which the fuel oil have increase. (fuel saving effect)

 


(Laser Photographing SMD of fuel Oil paricles after adding Power-Z)

Effect & Characteristic

 1. Power-z breaks fuel down into particles
  - For complete combustion, Power-z contains a thermal - resistant organic enzyme that breaks fuel down into particles
 2. Power-z reduces the consumption of fuel.
  - Complete combustion of engine fuel by increasing O₂through oxidization, and reduced air and that result, reduced the consumption of fuel.
 3. Power-z makes the metal surface generates protective films.
  - Since it is softened and eventually removes the crystallized carbon inside the engine, it sharply expands engine life.
 4. Power-z builds 100% combustion because heat increases.
  - Combustion of engine fuel sharply increases heat caroly, while raising temperature of exhaust gas.
 5. Soots break down into particles.
  - When Power-Z have used for long term, soots break down into particles and is softened to be removed.(boiler efficiency goes up)
 6. Sludge is decomposed by microbial enzyme.
  - Sludge in Oil is decomposed to colloid by Power-Z and than sludge is changed to be useful.
 7. Power goes up and Fume removes.
  - While combustion, CO is changed to CO2 HC is changed to H2O and CO2 And then reduce the fume and power goes up.
 8. CO and HC is changed to be combustion.
  - Fuel is decompose to help complete combustion.
 9. Power-Z Prevents the rust.
  - Rust is prevented by protective film, So that Engine output is increased and engine life is expanded.
 10. Power-Z reduces smoke and prevent air pollution.
  - Since Power-Z has a large volume of oxygen ingredients during combustion to decrease excessive air volume (adjustment), NOx and Sox generation volumes are reduced.

Time of Reaction

 1. For heavy Oil
  - First reaction is ( increased waste gas temperature, size & color of flame, amount of soot, flow rate vaporized etc.)
  The effects of Power-Z has showed after 1~2 weeks and fuel is softened to improve the quality. Finally, The effects of Power-Z has gotten satisfaction of result after 2~3 months.
 2. For diesel using boiler.
  - First reaction is ( reduced 50% of smoke, increased Flow rate vaporized, increased waste gas temperature, reduced noise of burner, color & size of flame. Etc. )
  - It has showed within 1~2 weeks. Heat caroly is increased and waste gas temperature is increased 20~50°C
  Nozzle should be replaced to smaller 10~15% of size.
 3. Time of reaction.
  - For Heavy Oil (before addition, efficiency is 85%)

  - For diesel using boiler (before addition, efficiency is 85%)

Presentation of Reaction.

 1. For heavy Oil
  - Reduces 30~50% of dust
  - Reduces more phan 30% of carbon.
  - Remarkably reduces, NOx and CO
  - Heat caroly is increased and waste gas temperature goes up to about 20~50 °C
  - Heat caroly is increased In case of automatic boiler, Air volume should be reduces by 20~30%
  Fuels should be decreased 10% for same waste gas temperature of normal condition. And also, the nozzle of burner is necessary (about 10%, for example; 10G/h ->9 G/h) .(Rdduces Nox)
  - Color of flame is changed from red-orange to light-orange.
  In case of burner, spray cap needs to control because flame is shorter.
  - Soot in the fire tube is removed step by step.
  Heat duty is sharply increased.
  - Combustibility particle in the fuel of tank, a sludge heavy metal, paraffin and moisture are decomposed to colloid. It is unnecessary to clean bottom of tank.
  (5% of sludge is remained in the bottom of main tank. It should be cleaned out every 5-10 years.).
  - Evaporation drain shall be rising about 3% above
 2. Reaction of Power-Z from Light Oil
  For Boiler (heavy Oil)
  -
  Reduces 50% of dust.
  -Remarkably reduces , NOx and CO.
  -Heat calory is increased and waste gastemperature goes up to about 20~50°C
  -Heat calory is increased in case of automatic boiler, air volume should be reduces by 20~30%. Fuels should be decreased 10%, for example : 10G/h -> 9G/h
  Soot in the fire tube is removed step by step. Heat duty is sharply increased.
  -Reduce & replace the nozzle along with the oil pressure shall be lowered.
  -Rising in exhaust gas temperature causing energy loss, thus, the volume of air shall be reduced by 30%-50% approximately(N0x effective to low decrease).
  -Unnecessary for nozzle replacement by attaching carbon.
  -Unnecessary for cleaning by becoming fuel of the sludge in the fuel tank, underneath remainder(water, pollinosis, heavy metal) after making chloride it below 5 micron.
  - Noise from burner will be reduced.

  For internal combustion engine.
  -
  Reduces about 50% of smoke.
  - Remarkably reduces , NOx, HC, CO. (Reduces 20~40%)
  - Low temperature explosion and rapid combustion inside of internal -combustion engine to prevent engine over heating.
  - Low temperature explosion caused by generation reaction of a large volume of exegen waste gas.
  - Engine correctly start and injection part is cleaned.
  - Engine pressure is recovered like that of the new engine output is increased by about 10~20%, since metal surface generates protective films when about 90 days passes after carbon is removed.
  - Unnecessary for nozzle replacement by attaching carbon.
  - Unnecessary cleaning of the tank by becoming fuel of the sludge in the fuel tank(water, pollinosis, heavy metal) after making chloride it below 5 micron.
  - The number of output revolution is gradually increasing after input so that it will be back to normal state.

Microphoto graph of fuel Droplet

Before Use

After Use

Test Result and current using status in korean domestic market

 
Baiksan
Sinwoo
Sewoo
Hanjin Fiber
Boiler Type
smoke-tube
smoke-tube
smoke-tube
smoke-tube
Capa
7.5ton x 2ea
8ton x 2ea
8ton
8 ton
Oil Type
B-C
B-C
B-C
B-C
Dail Oil Use
8,000ℓ/Day
15,000ℓ/Day
9,000ℓ/Day
8,000ℓ/Day
Bunner Type
Rotary
Rotary
Rotary
Rotary
Operation Hour
16H/Day
24H/Day
24H/Day
20H/Day
POWER-Z
Before/After
Before/After
Before/After
Before/After
Density of dust
195.84/119.75
137/45
120/70 ~ 80
141/90.2
SOx.ppm
341.84/119.75
-
-
394/312
CO.ppm
150/83
-
-
285/200
Nox.ppm
180/108.35
-
-
210/140
start using p-z
Feb 1995
Dec 1998
Feb 1996
Apr 1997
Reducement
10 %
10.5%
10%
10%

 

 
Vilac
Samyoung ink
Daewang Paper
Hankang
Environment
Boiler Type
smoke-tube
smoke-tube
smoke-tube
Ht-2,000,000
Capa
8ton
7ton
5ton
kcal/h x 2ea
Oil Type
B-C
B-A
B-C
D-O
Dail Oil Use
5,000ℓ/Day
4,000ℓ/Day
6,000ℓ/Day
1,000ℓ/Day
Bunner Type
Rotary
Rotary
Rotary
Oil spray
Operation Hour
24H/Day
24H/Day
24H/Day
8H/Day
POWER-Z
Before/After
Before/After
Before/After
Before/After
Density of dust
85.93/65.08
182.02/95.25
170/120
-
SOx.ppm
-
/85.31
130/125
-
CO.ppm
-
/45.3
65/55
-
Nox.ppm
-
/99.6
130/130
-
start using p-z
Feb 1995
Dec 1995
Aug 1998
Nov 1996
Reducement
12%
15%
13.8%
18%

 

 
Jungang Dye
Jinyoung Food
Hankook-paper
Youngsin Textile
Boiler Type
smoke-tube
smoke-tube
water-tube
smoke-tube
Capa
8ton
10ton
50ton*2,40ton*2
10ton
Oil Type
B-C
B-C
B-C
B-C
Dail Oil Use
13,000ℓ/Day
8,000ℓ/Day
120,000~140,000
ℓ/Day
10,000ℓ/Day
Bunner Type
Rotary
Rotary
Steam-jet
Rotary
Operation Hour
24H/Day
24H/Day
24H/Day
24H/Day
POWER-Z
Before/After
Before/After
-
Before/After
Density of dust
-
-
-
-
SOx.ppm
-
-
-
-
CO.ppm
-
-
-
-
Nox.ppm
-
-
below the standard
-
start using p-z
Feb 1999
Dec 1999
Nov 2002
Jan 1999
Reducement
10%
9%
-
10%

 

 
Deadong Ship
Namsung Ship
Seohae Ship
Boiler Type
-
-
-
Capa
-
-
-
Oil Type
D-O
D-O
D-O
Dail Oil Use
50,000ℓ/Day
50,000ℓ/Day
50,000ℓ/Day
Bunner Type
-
-
-
Operation Hour
-
-
-
POWER-Z
Before/After
Before/After
Before/After
Density of dust
-
-
-
SOx.ppm
-
-
-
CO.ppm
-
-
-
Nox.ppm
-
-
-
start using p-z
Oct 1998
Jul 1999
Dec 1999
Reducement
12%
10%
10%

 

 
Hansol Paper
Kumbi
Boiler Type
water-tube
melting furnace
Capa
25,30ton
-
Oil Type
B-C
B-C
Dail Oil Use
30,000~40,000ℓ/Day
20,000ℓ/Day
Bunner Type
Steam-jet
Oil spray
Operation Hour
24H/Day
24H/Day
POWER-Z
Before/After
Before/After
Density of dust
35/15
-
SOx.ppm
-
-
CO.ppm
-
-
Nox.ppm
-
396~437/217~226
start using p-z
Nov 1999
Dec 1999
Reducement
4.7%
-
 


Company Overview

Company History

Market  Background

About Power-Z

Applications

Test & Results

Sales Reference (Marine)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Company Overview
 

- Company Profile

  
 

 

 

- Greetings

 
 
Company History
- History
 
 
-R&D Achievements
 
 

 

Market Background
- Strengthened IMO Regulation on Air Pollutant (NOx, SOx, PM Etc.)
 
 

About Power- Z
 
- Technology
 
 
 

 

- Features and Effects of Power - Z
 
 
- Result / Slude in bunker strong tank : Convert to reusable fuel oil
 
 
-Result / Soot Removal Effect inside the boiler after 6 Months used of POWER-Z
 
- Result / Particle Matter(PM) Reduction
 
-Result / Reduces Maintenance Cost & Cleans Combustion Chamber
 
Applications

 

Je-ju Tˈmal Power Plant Test

 

 

 

Sales Reference

ข้อมูลสำคัญ  

นำเข้ามาขายได้แล้ว
บริษัท เอสเค เอช อินโนเวชั่น จำกัด ได้สอบถามการนำเข้ามาPower Z -additive fuel ไปยัง3 หน่วยงาน ได้แก่
1.กรมโรงงานอุตสาหกรรม และได้รับการตอบรับตามหนังสือที่อก.0305.6/14880 ลงวันที่28 ตุลาคม 2559 ว่าตามพิกัด 3811.90..90
1.1 ผลิตภัณฑ์จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่1 ตามบัญชี5.6 พ.ศ2558 กลุ่มสารควบคุมตามคุณสมบัติ หากนำเข้าเกินกว่า1000 กกต่อปีต้องแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบวอ/อก.20
http://www.fda.moph.go.th/…/dow…/law/moit/การแจ้ง-บช-5.6.pdf
“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบในบัญชี ๕.๖
กลุ่มสารควบคุมตามคุณสมบัติของบัญชี ๕ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อ
“สารเดี่ยว (Substance)” หมายความว่า ธาตุหรือสารประกอบที่อยู่ในสถานะธรรมชาติ
หรือเกิดจากกระบวนการผลิตต่างๆ ทั้งนี้ รวมถึงสารเติมแต่งที่จําเป็นในการรักษาความเสถียรของสารเดี่ยว
หรือสารเจือปนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต แต่ไม่รวมถึงสารตัวทําละลายที่สามารถแยกออกมาจากสารเดี่ยว
ได้โดยไม่มีผลต่อความเสถียรของสารเดี่ยวหรือไม่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสารเดี่ยว
“สารผสม (Mixture)” หมายความว่า สารผสมหรือสารละลายที่ประกอบด้วยสารเดี่ยวสองชนิดหรือมากกว่าที่ไม่ทําปฏิกิริยาต่อกัน
1.2สรุปกรมโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งว่า บริษัทนำเข้าPower Z มาได้เลยแต่ให้ถามค่าภาษีนำเข้าหรือภาษีอื่นๆจากกรมศุลกากร
...........................................................................
2.กรมธุรกิจพลังงาน ได้ตอบหนังสือบริษัทว่าตามพิกัด 3811.90.90 ไม่ต้องขออนุญาตจากกรม ตามหนังสือกรมที่พน 0409/10816 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 และให้บริษัท สอบถามกรมศุลกากร
.............................................................................................
3.กรมศุลกากร ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท เอสเค เอช อินโนเวชั่น จำกัด ว่าสามารถนำเข้าPower Z มาขายได้ (ด้วยหนังสือ3 ฉบับของพิกัดศุลกากร ล่วงหน้า เป็นระยะเวลา2 ปีตามพิกัด 3811.90..90 หากหมดอายุหนังสือก็ขอใหม่)ใน3 ชนิดของ Power Z --additive fuel
3.1กรมศุลกากรแจ้งพิกัดศุลกากรล่วงหน้าตามหนังสือที่กค0518/18968 (14ธันวาคม2559) POWER Z-ADDITIVE FUEL FOR DEISEL
3.2กรมศุลกากรแจ้งพิกัดศุลกากรล่วงหน้าตามหนังสือที่กค0518/18966 (14ธันวาคม2559) POWER Z-ADDITIVE FUEL FOR GASOLINE OR BENZINE
3.3กรมศุลกากรแจ้งพิกัดศุลกากรล่วงหน้าตามหนังสือที่กค0518/18967 (14ธันวาคม2559) POWER Z-ADDITIVE FUEL FOR HEAVY OIL

4.สำหรับ สมอ ได้ประสานไป สมอ และได้รับแจ้งว่า ไม่มีพิกัด 3811.90.90 นี้ ในความดูแล จึงไม่เกี่ยวข้องกับพิกัดดังกล่าวและไม่ต้องขออนุญาตสมอ สามารถนำเข้าได้ตามพิกัดนี้

ผลทดสอบจากห้องปฏิบัติการ ปต  

1)OP1304962 = POWER Z -additive fuel (ชนิด GASOLINE OR BENZINE )ผสมนำ้มันเชื้อเพลิงชนิดGASOHOL 95

2)OP 1304966=POWER Z -additive fuel (ชนิด DEISEL )ผสม นำ้มันเชื้อเพลิงชนิด DEISEL

3)OP1305794=POWER Z -additive fuel (ชนิด DEISEL )ที่ยังไม่ได้ผสมนำ้มันเชื้อเพลิง

4) Op-OTP1305795= POWER Z -additive fuel (ชนิด GASOLINE OR BENZINE )ที่ยังไม่ได้ผสมนำ้มันเชื้อเพลิง

 

 

 
 
 
   

Copyright 2016 by skhinnovation.com

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat

สินค้า 0